pertusaria_pertusa_2.jpg
Gewöhnliche Porenflechte
an Bergahorn
pertusaria_pertusa_2
247 KB