radulomyces_confluens_1_det.H.Sandau.jpg
Zusammenfließender Reibeisenpilz
radulomyces_confluens_1_det.H.Sandau
249 KB